Všechny
Zprávy RSHb

Doporučení pro činnost hokejbalových klubů

20.05.2020 Marek Skramužský
Autor fotografie:Národní sportovní agentura
V zájmu ochrany RSHb Čechy Střed jako pořadatele soutěží a především ochrany zdraví jejich účastníků v Letním poháru regionální svaz zveřejňuje doporučení ČMSHb pro činnost hokejbalových klubů.

Doporučení se týkají dodržování základních hygienických pravidel a omezujících opatření na sportovištích. Nedodržování či porušování uvedených povinností uložených v souvislosti s vyhlášenými omezeními Vlády ČR může být přestupkem, případně i trestným činem.


Doporučení pro činnost hokejbalových klubů


Vláda ČR rozhodla, že od 11.5.2020 zmírní omezující opatření na venkovních i vnitřních sportovištích.

Nově je možné pořádat sportovní akce, tj. tréninky, zápasy, turnaje, při dodržení specifických podmínek.

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

Je povoleno konat sportovní akce veřejného i soukromého charakteru, jako např. utkání, zápas, exhibiční střetnutí, turnaj apod., a to za splnění podmínky, že celková účast sportovců nepřesáhne ve stejný čas počet 100 osob. Není tedy např. relevantní celkový počet účastníků, kteří se přihlásili do turnaje, ale právě počet osob aktuálně přítomných na místě konání příslušné sportovní akce, např. na stadionu, závodišti.

Sportovní zařízení je zákonem o podpoře sportu definováno jako „objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.“

Na sportovišti může být maximálně 100 osob. Do tohoto počtu se počítají sportovci, realizační týmy, rozhodčí, pomocní rozhodčí, organizátoři, pořadatelská služba, správce sportoviště, zdravotníci a zástupci médií. Sportoviště nejsou přístupná pro diváky, tzn. není možné, aby mládežnická utkání sledovali rodiče hráčů. Sportovní akce do 100 osob ve stejný čas se mohou konat ve venkovních i vnitřních sportovištích (sportovních zařízeních) s výjimkou vnitřních bazénů (a saun).


- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry (neplatí mezi sportovci vzájemně),

Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami je nejméně 2 metry (neplatí mezi sportovci vzájemně). V případě tréninku budou členové realizačního týmu vydávat pokyny sportovcům ze vzdálenosti minimálně 2 metry a budou mít na ústech roušku. V případě utkání, je třeba realizační tým zmenšit na nutné minimum. I v tomto případě by měl být zachován odstup minimálně 2 metry. Stejné podmínky platí i pro pomocné rozhodčí, organizátory, pořadatelskou službu atd. Smyslem nařízení je snížit kontakt mezi osobami na minimum.

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

Sportovci a rozhodčí při tréninku nebo utkání nemusí nosit roušku. Po skončení tréninku nebo utkání si ji opět nasadí. Ostatní účastníci tréninku nebo utkání, tj. realizační týmy, pomocní rozhodčí, organizátoři, pořadatelská služba, správce sportoviště, zdravotníci a zástupci médií musejí mít roušku nasazenu.

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

Každý účastník sportovní akce musí mít možnost si dezinfikovat ruce, proto musí pořadatel akce zajistit dostatečné množství dezinfekčního prostředku. Dezinfekční prostředek, např. ve formě rozprašovače, musí být volně dostupný pro všechny účastníky. Při dezinfekci je třeba zajistit, aby se osoby zbytečně neshromažďovaly na jednom místě, a aby udržovaly odstup min. 2 metry.

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob. V těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

Používání společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení je zakázáno, tj. ani při přijetí případných režimových opatření. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob. V těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření. Musí být k dispozici dezinfekční prostředek na mytí rukou a je třeba provádět důslednou dezinfekce všech míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Dezinfekce záchodů se musí provádět opakovaně, průběžně po celou dobu konání sportovní akce. Vzhledem k tomu, že není možné využívat šatny, je třeba v případě nepříznivého počasí zvážit pořádání sportovní akce nebo její okamžité ukončení. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Po skončení sportovní akce musí být provedena dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek, tj. např. branek, míčků, kuželů atd., tedy všech věcí, kterých se sportovci nebo ostatní osoby dotýkali.


Provozní doporučení ke konání hokejbalových akcí


- na konci utkání nepodávat ruce rozhodčím a soupeřům
- navazující utkání jiných kategorií na stejném hřišti jsou oddělena časovou pauzou (zamezení setkání více osob, prostor pro provedení dezinfekce)
- hrací dny pro celky ve formátu 5+1 organizovat pro maximálně 4 týmy
- hrací dny pro celky ve formátu 3+1 a 3+0 organizovat pro maximálně 5 až 6 týmů s cílem odehrání v čase okolo 3,5 hodiny
- přítomnost pořadatele u vstupu do areálu - povolí vstup pouze účastníkům utkání
- rozhodčí nemusí při utkání nosit roušku
- úhradu plateb za výkon funkce rozhodčího a časoměřiče se doporučuje realizovat bezhotovostně - převodem na účet
- vedení zápisu o utkání se doporučuje realizovat formou elektronického zápisu nebo od vedení zápisu u kategorií U11 a níže upustit (nahradit zápis přehledem nebo rozpisem utkání hracího dne)


Upozornění


Výše uvedená doporučení vyplývají z omezení, která vydala Vláda ČR. Právní názory na výklady se mohou u jednotlivých klubů lišit. Českomoravský svaz hokejbalu nemá právo podávat vyklad k usnesením Vlády ČR, věříme však, že Vám tato doporučení pomohou ve Vaší klubové činnosti. Situace každého klubu je odlišná a konkrétní rozhodnutí, jak správně fungovat, se bude lišit podle Vašich možností.

Porušení povinností uložených v souvislosti s vyhlášenými omezeními Vlády ČR může být přestupkem, případně i trestným činem. Informace vychází z aktuální situace, která se však může v krátkém čase měnit. Proto doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Úřadu vlády, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR a Národní sportovní agentury a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.

Dokumenty ke stažení:

Partneři českého hokejbalu